Klinika plastické chirurgie Berkova
Brno
Berkova 34
plastická chirurgie
Brno, Berkova
chirurgie
Brno

Historie - vznik Kliniky plastické chirurgie v Brně-Králově Poli

Prof. Karfík na výzvu prof. Buriana, přednosty Kliniky plastické chirurgie v Praze na Vinohradech odešel do Brna v r. 1948, aby zde založil oddělení plastické chirurgie. Zde převzal prof. Karfík na podzim t.r. Navrátilovo sanatorium. Vybral si je ze znárodněných podobných ústavů v Brně. Celý podzim probíhala přestavba a úpravy sanatoria V r. 1949 byl zahájen provoz zcela samostatného zdravotnického zařízení, které dostalo název Juranova nemocnice.

Ředitelem nemocnice byl prof. Karfík, jeho zástupcem byla MUDr. Chytilová, která přišla z Úrazové nemocnice v Brně.
Dalšími lékaři byli: Dr. Kubáček - chirurg, dříve pracoval u prim. Sázavského, dr. Šlesingr - zubní lékař, dříve na zubní klinice v Brně, dále dr. Vašulín, dr. Medřický, dr. Gaili - tito tři postupně odcházeli na jiná pracoviště. Ještě před mým nástupem odešli dva další lékaři - chirurgové, jejich jména neznám. Dále v nemocnici pracoval od r. 1954 Dr. Bařinka, který nastoupil hned po své promoci v Brně. Od. r. 1955 zde pracoval Dr. Samohýl, zde pracovali ještě dr. Hájková (prov. Riedlová) a dr. Weissová, které byly zaměstnankyněmi KÚNZ Ostrava a pracovaly v plánované popáleninové stanici v Ostravě a po jejím otevření tam odešly.

Vedoucí dětského oddělení na KPCH v Brně byla dr. Karfíková, dětská lékařka, manželka přednosty.
V roce 1952 došlo ke spojení s fakultní nemocnicí v Brně (KÚNZ) jako jeho vysunutého pracoviště.

V r. 1958 se mění Oddělení plastické chirurgie na kliniku - KPCH a stává se součástí Lékařské fakulty, v té době Purkyňovy univerzity v Brně. V pozdější fázi vedení prof. Karfíka nastoupil na kliniku Dr. Krenar a Dr. Hasman, který přišel z Plzně. Dále nastoupil Dr. Josef Pěnkava jako vedoucí stomatologické ordinace, který do této doby docházel na kliniku jen několikrát týdně z polikliniky na Dobrovského.
Vznik kliniky bylo oceněním desetiletého působení doc. Karfíka v Brně a bylo spojeno s jeho jmenováním profesorem. Základní koncepci pro své působení v Brně bylo postupné vybudování rozsahem činnosti podobné kliniky, jakou vybudoval prof. Burian po mnohaletém úsilí.

V prvé době své existence se ústav obzvláště zabýval problematikou léčení popálenin a získané zkušenosti publikoval v knize Chirurgické léčení popálenin doc. Holubec a doc. Karfík v r. 1956 ve SZN.
Ve vědeckovýzkumných snahách doc. Karfíkovi pomohl smluvní svazek s brněnským Výzkumným ústavem traumatologickým (VÚT), vedeným prof. Novákem, který byl současně též ředitelem Úrazové nemocnice v Brně. Při Ústavu plastické chirurgie bylo zřízeno vysunuté pracoviště VÚT s tím, že se postupně změní na malou popáleninovou stanici ve 2. poschodí na východním okraji budovy. Od tohoto plánu bylo později upuštěno a popáleninové oddělení bylo pod patronací prof. Karfíka zřízeno v Ostravě.

Po ústupu popáleninové problematiky z přednostní pozornosti byla na toto místo zařazena rozštěpová problematika a prakticky všechny děti s rozštěpem byly operovány v Brně. Na klinice byla dobudována stomatologická ordinace a stomatologická laboratoř a byly vydány pokyny jak a kdy děti do Brna odesílat.

Dalším důležitým zájmem oddělení plastické chirurgie bylo léčení závažného poranění rukou a léčení Dupuytrenových kontraktur.
V r. 1963 odchází prof. Karfík do Prahy na místo prof. Buriana. Jeho nástupcem jako přednosta kliniky v Brně se stává mimořádný prof. Vojtěch Kubáček, CSc. Primářem se stává MUDr. Jiří Krenar. Budova kliniky byla přestavena. Lékaři MUDr. Jaroslav Jakubík, MUDr. Jan Válka, MUDr. Alois Němec se v 70 letech zabývali experimentální mikrochirurgií. Do jejich týmu se v experimentální praxi zapracoval tehdy student Jiří Veselý. V roce 1978 byla provedena první úspěšná replantace amputovaného prstu v ČSSR. Nastoupili noví lékaři, MUDr. Marta Králová, MUDr. Ota Novák, MUDr. Václav Smrčka, psycholožka Eva Dungelová, MUDr. Miroslava Chobolová, dětská lékařka MUDr. Alena Váchová. Vědecký program výzkumu vaziva vedla Doc. Pospíšilová, CSc. V ranných 80 letech nastoupili noví lékaři, MUDr. Moravec, MUDr. Mrázek, MUDr. Dražan, MUDr. Veselý, MUDr. Brychta, Popáleniny byly přesunuty do prostor VÚT na Ponávce pod vedením MUDr. Michálka, se kterým odešel i Dr. Pavel Brychta.

Od roku 1984 vedl kliniku prof. MUDr. Ladislav Bařinka, CSc. S jeho jménem je spjato nové úsilí v replantační chirurgii a přes média tyto nové možnosti vešly do podvědomí široké veřejnosti. Byla rovněž realizována přístavba nové budovy tvaru koule s velkým mikrochirurgickým sálem, JIP a audiovizuálním centrem. Na primářském místě se postupně vystřídali MUDr. Ota Novák, a MUDr. Zdeněk Herzan. Nastoupili MUDr. Výška a MUDr. Vokurková, MUDr. Kučera, MUDr. Kučerová, MUDr.Stupka. Velký vliv na mezinárodní prestiž pracoviště měly operační kurzy lalokových plastik organizované se zástupci Instituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro v Janově po dobu 10 let 2x ročně.

Od roku 1990 do roku 1995 vedl kliniku MUDr. Doc. Jan Válka. Za jeho vedení se udržela těsná spolupráce s Úrazovou nemocnicí Na Ponávce, kde jako konziliář působil MUDr. Jiří Veselý, což vedlo k zavedení mikrochirurgických rekonstrukcí v traumatologii do rutinní praxe. Důležitým pokrokem a stabilizačním prvkem týmu bylo realizování privátní praxe v prostorách kliniky formou pronájmu sálů a ambulancí v mimopracovní době. Tato praxe je i nadále platná.

V roce 1995 převzal vedení kliniky Doc. MUDr. Jiří Veselý, CSc. a primářem se stal MUDr. Tomáš Výška. Mikrochirurgické operační postupy byly a jsou běžným operačním postupem a rozvinula se interdisciplinární spolupráce s poskytnutím možností krytí rozsáhlých defektů pro obor otolaryngologie, neurochirurgie, traumatologie, ortopedie. Dále se stala běžnou rekonstrukční chirurgie pro obor onkologie prsu. Byli vychováni noví lékaři, MUDr. Zálešák a MUDr. Molitor, kteří se později stali pokračovateli rozvoje plastické chirurgie ve FN Olomouc, na dětské oddělení nastoupila MUDr. Eva Konvičková, dále MUDr. Petr Hýža, MUDr. Zdeněk Dvořák, MUDr. Pavel Novák a další.. Stabilizoval se tým léčící rozštěpové vady.
Mezinárodní prestiž pracoviště se i nadále zvyšovalo působením prof. Veselého v Itálii, kde byl v letech 1989-20011 hostujícím profesorem postupně na universitách La Sapineza v Římě, v Catanii, Perugii, Miláně a v Sassari. V těch letech stážovali na pracovišti Kliniky plastické a estetické chirurgii na Berkové desítky zahraničních lékařů, většinou z Itálie.